Kool

Üldinfo

Tartu Kivilinna Gümnaasiumi õppehooned asuvad Kaunase pst. 70 (8.-12. klass) ja Kaunase pst. 71 (1.-7. klass)

 • Telefonid:

746 1746, 53050095 – direktor Karin Lukk, sekretär Aili Mölder;
746 1749 – õppejuht Pille Saadjärv (1.-7. klass), õppe- ja arendusjuht Küllike Pedaste

746 1737 – direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Ülle Talts (8.-12. klass)

746 1783 – tehniline sekretär Maris Kuiv

746 1750 – algõpetuse õpetajate tuba, keeltekeskus (Kp. 71)
738 4330 – söökla juhataja Moonika Rosenthal, (Kp. 71)
748 0064 – söökla juhataja Signe Torop, (Kp. 70)

746 1748 – huvijuht Piret Arula, B-korpus, kehalise kasvatuse kabinet

Juhtkonna kontaktandmed ja vastuvõtuajad leiad siit

Psühholoog Jaak Maasalu ruum: Kaunase pst. 71 A302, e-post: jaak.maasalu[ät]kivilinn.tartu.ee

Psühholoog Maie Kotka ruum: Kaunase pst 70 A205, tel. 56616026, e-post: maie[ät]kivilinn.tartu.ee

Logopeed Maria Abramova e-post: avramova[ät]kivilinn.tartu.ee Kaunase pst 71-A315

Kooliarst Kristin Mäger töötab E 8.00-16.00

Õde Tiiu Hiiekivi E-R 8.00-16.00. Kaunase pst. 71 (tel. 7461 747)

Õde Juta Kaur E-R 8.00-16.00. Kaunase pst. 70 (tel. 7461 783, 53 425 159)

Hambaarst Ülle Lehtis võtab vastu E-R 8-15.00, tel. 55 21 745. Assistent Gulnazi Šlepkina

Riiklikku järelevalvet teostav asutus:
Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu
tel 730 5200
faks 730 5201
mv[at]tartumaa.ee

Tartu linna avalike ürituste kava www.kultuuriaken.tartu.ee

 • Õppenõukogud:

14.01.2014 kell 15.00
30.05.2014 kell 12.00
19.06.2014 kell 10.00

 • Tundide ajad:

1. tund k. 8.00 – 8.45
2. tund k. 9.00 – 9.45
3. tund k.10.00 – 10.45
4. tund k.11.05 – 11.50
5. tund k.12.10 – 12.55
6. tund k.13.15 – 14.00
7. tund k.14.15 – 15.00
8. tund k.15.10 – 15.55
9. tund k.16.05 – 16.50

 • Söögivahetunnid:

Söögivahetunnid Kaunase pst. 70:
Peale 3. tundi – 8.klassid
Peale 4. tundi – 9.klassid
Gümnaasium saab kasutada vahetunde pärast 2., 5., 6. ja 7. tundi, samuti paaristundidejärgseid aegasid.

Söögivahetunnid Kaunase pst. 71:
9:40 1. ja 2. klassid
10:40 3. ja 4. klassid
11.50 5., 6. ja 7. klassid
Peale 5. tundi on puhvet avatud kõigile, enne seda võivad minna ainult nende klasside õpilased, kellel on söögivahetund.

 • Toiduraha

Täpsemalt…

 • Koolivaheajad

2013/2014. õppeaastal

sügisvaheaeg 19. oktoober 2013. a kuni 27. oktoober 2013. a
jõuluvaheaeg 21. detsember 2013. a kuni 5. jaanuar 2014. a
kevadvaheaeg 15. märts 2014. a kuni 23. märts 2014. a
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 6. juuni 2014. a kuni 31. august 2014. a.

 • Eksamiperioodid

Link määrusele “Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2013/2014. õppeaastal”

 • Perioodõppe perioodid

PERIOODÕPE 10.-12. KLASSIDES 2013/2014. õ-a:

1. periood: 1. september 2013 – 18. oktoober 2013
2. periood: 28. oktoober 2013 – 13. detsember 2013
3. periood: 16. detsember 2013 – 14. veebruar 2014
4. periood: 17. veebruar 2014 – 11. aprill 2014
5. periood: 14. aprill 2014 – 5. juuni 2014

Poolaasta lõpeb: 27. jaanuar 2013

Tunnistused antakse 1. klassides 2 korda aastas. 2.-9. klassides 4 korda aastas. Gümnaasiumis kantakse hinded õpinguraamatusse kursuse lõpul.
1.-9. klasside õpilastele on õpilaspäevik kohustuslik. Sinna kantakse 2.-6. klasside õpilaste hinded ja õpetaja info vanematele, samuti lastevanemate poolt õpetajale edastatud teated, ka lapse puudumine koolist 1-3 päeva.
2006/07 õppeaastast rakendub E-kool kogu kooli ulatuses, kus suhtlus juhtkonna, õpetajate, klassijuhatajate ja lapsevanemate vahel toimub interneti vahendusel.

 • Puudumine

* Lühiajalise(1-3 päeva) haiguse puhul piisab vanema teatisest.
* Pikema(4+n päeva) puudumise korral on vajalik arstitõend, mille õpilane esitab klassijuhatajale.
* Puuduma jäämisest teatab gümnaasiumi lapsevanem klassijuhatajale samal päeval.
* Muudel asjaoludel puudumiseks annab loa klassijuhataja, keda teavitatakse eelnevalt puudumise täpsemast põhjusest. Ükskõik millisel põhjusel tundidest puudumise korral ei vabastata õpilast õppimisest ega arvestuslike tööde tegemisest.

 • Õpilane on kohustatud:

* võimetekohaselt õppima;
* järgima kooli kodukorda, hügieeninõudeid, kandma vahetusjalatseid;
* käituma korrektselt, hoidma kooli, kaaslaste ja iseenda vara.(Kooliraamatud tuleb katta ümbrispaberiga, varustada kasutaja nimega ja tagastada kevadel(või koolist lahkumisel) kooli raamatukogule korralikult hoituna. Kooli vara tahtliku rikkumise korral hüvitab lapsevanem kahju.);
* 1., 7. ja 10. klasside õpilased ning ülejäänud klassidesse mujalt tulnud õpilased saavad uued õpilaspiletid(vajalik pilt!).

 • Õpilasel on õigus:

* saada ainekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi;
* osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
* kasutada klassi- ja koolivälises töös oma kooli ruume (juhendaja-õpetaja loal);
* luua omavalitsusi, ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös.

 • Õpilasel pole lubatud:

* kutsuda õppetöö ajaks sõpru ja tuttavaid koolimajja külla;
* tundi kaasa võtta sisselülitatud mobiiltelefoni;
* koolis ja kooli territooriumil suitsetada ega tarvitada muid meelemürke.(Keelu eiramise korral on koolil õigus teha esildis noorsoopolitseile.);
* jätta rõivistusse (ka mitte võimlemistunniks) rahakotte ja dokumente, viibida tundide või vahetundide ajal riidehoius aja veetmise eesmärgil (Kaunase pst. 71 õppehoones).

Rõivistu teenindaja töötab 7.30 – 19.00.