Digipööre

 

 

Meie Kivilinna koolis oleme valmis digipöördeks!

Meie kool osutus üheks Tartu linna digipöörde konkursi „Meie Kivilinna koolis oleme valmis digipöördeks!“ võitjaks, mis tähendab, et asume süsteemsemalt tegema oma koolis digitegevusi, saame õppeaasta jooksul kogu kooli katva wifi-lahenduse ning lisaks veel 28 tahvelarvutit, mida õppetegevuses kasutada.

Tartu Kivilinna Kooli digipöörde moto: TIGUTEGUSAST DIGITEGUSAKS!

 

Miks just tigu ja miks näeme ennast hetkel tigutegusana? Tigu on loom, kellel on tema jaoks kõik vajalik alati endaga kaasas – ei midagi liigset. Ka digimaailmas on tähtis eristada, mida tingimata peab teadma ja mida tuleb osata õigest kohast leida. Muidugi peab ausalt peeglisse vaadates tunnistama, et digiõppe osas oleme siiani koolis liikunud edasi rahulikul teosammul. Tark ei torma! Ja kui päris aus olla, siis mängis nii moto kui logo loomisel oma rolli ka pisike sõnamäng.

VISIOON: Tartu Kivilinna Koolis on inspireeriv digikultuur, mis innustab kõiki koolipere liikmeid tehnoloogiast läbipõimunud maailmas julgelt, loominguliselt ja teadlikult tegutsema.

EESMÄRK: Kivilinna kooli eesmärk digipöörde läbiviimisel on kogu kooli hõlmava süsteemse tegevuse kaudu luua alused inspireeriva digikultuuri kujunemiseks.

Oleme orienteeritud Kivilinna digipöörde läbiviimisel tegevustele, mis tagavad kogu kooli suhteliselt ühtlase ülemineku. Me ei võta eesmärgiks viia digipööre läbi konkreetselt ühes õppeaines, kooliastmes või mõnele muule konkreetsele sihtrühmale suunatult, vaid peame oluliseks ühise meeskonnana edasiliikumist, kus tugevamad toetavad neid, kes abi vajavad ja ühiselt jagatakse juba kogutud teadmisi-oskusi. 

Digipöörde elluviimisel Kivilinna koolis toetume neljale olulisele sambale:

 • Sümbiootiline õpiprotsess: ehk ühine ja vastastikuselt kasulik õppimine – nii kolleegi kui õpilaste olemasolevate teadmiste ja oskuste kasutamine õpetamisel-õppimisel ja õppematerjalide loomisel
 • Digikommunikatsioon: ehk digitaalse kogemuse jagamine, mis hõlmab regulaarsete digiminutite sisseviimist nii õpetajatele kui õpilastele; lisaks alustame lastevanemate koolitustel digiõppe kasutamisega, et vähendada lastevanemate hirme ja muresid seoses digipöördega; kutsuda lapsevanemaid õpilastele digitunde läbi viima
 • Uuriv lähenemine: ehk tõenduspõhine lähenemine, kus esmalt selgitatakse uuringutega välja algseis, mille põhjal on võimalik hinnata arengut; üheks olulisemaks on õpetaja eneseanalüüsi oskuse areng – oskus hinnata oma digipädevuste taset (lähtuvalt õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelist); õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ootuste/kartuste väljaselgitamine seoses digipöördega; tagasisidestamine: foorumid (nii lapsevanemate foorum kui laste foorum, kus analüüsitakse tehtud tegevusi ja planeeritakse edasisi)
 • Kivilinna digiprofiil: ehk missugune on digipädev Kivilinna õpetaja.

Väljundid esimese õppeaasta lõpuks:

 1. Tartu Kivilinna Kooli õpetajad omavad positiivset hoiakut digitegevuste integreerimiseks oma igapäevasesse õppetöösse.
 2. Kõikide õpetajate digipädevuste tase on tõusnud (lähtuvalt õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelist).
 3. Õpilane on teadlik digitehnoloogia harivate võimaluste kasutamisest.
 4. Lapsevanem mõistab digipädevuse rolli õpilase üldises arengus ja õpitegevuses, selle vajalikkust kaasaegses ühiskonnas edukaks tegutsemiseks. 

Tartu linna digipöörde konkursile "Meie oleme valmis digipöördeks!" esitatud taotlusega saab tutvuda siin.

Tigutasemete kirjeldused

TIGU I

 • Õpin selgeks ja kasutan vähemalt kolme uut äppi/keskkonda/digivahendit.
 • Külastan kolleegi avatud digitundi.
 • Viin läbi vähemalt ühe tunni nädalas, kus kasutan digivahendeid.
 • Viin läbi vähemalt ühe digitunni aastas koos õpilasega.
 • Kasutan vähemalt ühte digiminutitel tutvustatud ideed oma õppetöös.

TIGU II

 • Õpin selgeks ja kasutan vähemalt viite uut äppi/keskkonda/digivahendit.
 • Viin läbi avatud digitunni kolleegidele.
 • Viin läbi vähemalt mitu tundi nädalas, kus kasutan digivahendeid.
 • Viin läbi vähemalt ühe digitunni poolaastas koos õpilasega.
 • Loon vähemalt ühe digiõppe vahendi aastas ja jagan seda kolleegidega (D-koolis, digitunnis, ainekomisjoni koosolekul jne).

TIGU III

 • Õpin selgeks ja kasutan vähemalt viite uut äppi/keskkonda/digivahendit.
 • Viin läbi avatud digitunni kolleegidele.
 • Tutvustan vähemalt ühte digiõppe meetodit/võtet või parimat praktikat digitunnis.
 • Viin läbi vähemalt ühe tunni päevas, kus kasutan digivahendeid.
 • Viin läbi vähemalt ühe digitunni poolaastas koos õpilase või mõne külalisega (näiteks lapsevanem, kolleeg, muu põnev külaline).
 • Loon vähemalt kaks digiõppe vahendit aastas ja jagan seda kolleegidega (D-koolis, digitunnis, ainekomisjoni koosolekul jne).

TIGU IV

 • Õpin selgeks ja kasutan vähemalt viite uut äppi/keskkonda/digivahendit.
 • Osalemine veebiseminaril, näiteks HITSA veebiseminaril (võib ka järelvaadata).
 • Tutvustan vähemalt kahte digiõppe meetodit/võtet või parimat praktikat kolleegidele (näiteks avatud tunnis või digitunnis).
 • Kasutan iga päev tundides digivahendeid (sealhulgas VOSK-i). 
 • Viin läbi vähemalt kaks digitundi poolaastas koos õpilase või mõne külalisega (näiteks lapsevanem, kolleeg, muu põnev külaline).
 • Loon mitu digiõppe vahendit aastas ja jagan neid kolleegidega (D-koolis, digitunnis, ainekomisjoni koosolekul jne).
 • Nõustab teisi TIGU-tasemeid.
 • Digiteadmiste/-lahenduste kasutamine väljaspool oma tundi (vahetunnis koridoris vms).