Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1.akoor 1.kl*tantsmuusikaüldõpPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üldõpinglise küldõpPPppr*    üldõpmuusikaüldõpPPppr*    üldõpüldõpPPkoor 1.kl*   
1.bkoor 1.kl*üldõpmuusikaüldõpPPppr*    muusikaüld ... õpüldõpPPppr*    üld ... õpüldõpPPppr*    üldõptantsinglise kPPppr*    üldõpliikuminePPkoor 1.kl*   
1.ckoor 1.kl*üldõpmuusikaüldõpPPppr*    üldõpinglise küldõpPPppr*    liikumineüldõpPPppr*    muusikaüldõpüldõptantsPPppr*    üldõpüldõpPPkoor 1.kl*   
1.dkoor 1.kl*üldõptantsinglise kPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üld ... õpmuusikaüldõpPPppr*    üld ... õpmuusikaüldõpPPppr*    liikumineüldõpPPkoor 1.kl*   
2.akoor 2.kl*üldõpmuusikaüldõpPPõpiabi_ek    üldõpliikumineüldõpPP     inglise kmuusikaüldõpPPujumine   üldõpüldõpPP     üldõpinglise küldõpPPkoor 2.kl*   
ü/õpiabi_E
2.bkoor 2.kl*üldõpüldõpPPõpiabi_ek    üldõpmuusikaüldõpPP     muusikainglise küldõpPP     üldõpinglise küldõpPPujumine   üldõpliikumineüldõpPPkoor 2.kl*   
ü/õpiabi_E
2.ckoor 2.kl*üldõpüldõpPP     ujumineüldõpPPmuusika    üldõpüldõpPPliikumine    üldõpüldõpmuusikaPPinglise kõpiabi_ek   üldõpüldõpinglise kPPkoor 2.kl*   
2.dkoor 2.kl*muusikaüldõpüldõpPP     üldõpüldõpPPinglise k    ujumineüldõpPPmuusika    inglise küldõpüldõpPPliikumineõpiabi_ek   üldõpüldõpPPkoor 2.kl*   
3.ab üldõpüldõpPPinglise k    liikuminemuusikaPPüldõp   koor 3.-4.kl*üldõpüldõpPPüldõp   koor 3.-4.kl*vene/saksaüldõpüldõpPPüldõp    inglise küldõpõpiabi_ekPPvene/saksa   
pkoor*Ipkoor*Iü/õpiabi_E
3.c vene/saksaüldõpüldõpPPmuusika   inglise küldõpPPüldõp   koor 3.-4.kl*vene/saksaüldõpüldõpPPüldõp   koor 3.-4.kl*üldõpüldõpinglise kPPõpiabi_ek    üldõpliikuminePP    
pkoor*Ipkoor*Iü/õpiabi_E
3.d vene/saksaüldõpüldõpPPüldõp   inglise küld ... õpPP    koor 3.-4.kl*vene/saksaüld ... õpmuusikaPP    koor 3.-4.kl*üldõpüldõpinglise kPPliikumine   üldõpüldõpPPüldõp   
pkoor*Ipkoor*I
4.a inglise keesti ktantsPPteh/kunst    matemvene/saksaPPeesti k  koor 3.-4.kl*matemeesti kPPmuusika  koor 3.-4.kl*loodusinglise kinfPP     liikuminematemPPõpiabi_ek   
pkoor*Ipkoor*I
4.b inglise keesti kPPmatem   matemvene/saksaPPõpiabi_ek   koor 3.-4.kl*eesti kinftantsPP    koor 3.-4.kl*muusikainglise kmatemPPliikumine   loodusteh/kunstPP    
eesti kpkoor*Ipkoor*I
4.c inglise kmatemPPliikumine   eesti kvene/saksaPPmatem   koor 3.-4.kl*loodusteh/kunstPP    koor 3.-4.kl*eesti kinglise kõpiabi_ekPPinftants   muusikamatemPP    
pkoor*Ipkoor*Ieesti k
5.a  inimõpmatemPPloodus    mateminglise kPPliikumine  pkoor*Imatemtantseesti kPPinglise k  pkoor*Ivene/saksakirjPPteh/käsitöö_kod   eesti kaj/üPPmu/kunst  
lastekoor*Ilastekoor*
5.b mateminglise kPPkirj   eesti kmatemloodusPPtants   pkoor*Imateminglise kPPaj/ü  pkoor*Ieesti kliikuminePPteh/käsitöö_kod    inimõpvene/saksaPPmu/kunst  
lastekoor*Ilastekoor*
5.c eesti ktantsinglise kPPmatem    mu/kunstmatemPPliikumine  pkoor*Ikirjinglise kPPmatem  pkoor*Iaj/üteh/käsitöö_kodPPinimõp    eesti kvene/saksaPPloodus  
lastekoor*Ilastekoor*
5.d  inimõpmatemeesti kPPloodus   mu/kunstinglise kPPkirj  pkoor*Imatemeesti kPPinglise k  pkoor*Ivene/saksateh/käsitöö_kodPPtants    aj/üliikuminePPmatem  
lastekoor*Ilastekoor*
6.a teh/käsitöö_kodeesti kPPliikumine   vene/saksamateminglise kPPajalugu  pkoor*Imateminglise kPPloodusinimõp  pkoor*Ikirjvene/saksaPPeesti kinf   mu/kunstmatemPPloodus  
lastekoor*Ilastekoor*
6.b teh/käsitöö_kodinglise kPPliikumine   vene/saksalooduskirjPPmatem  pkoor*Imatemeesti kajaluguPPinglise k  pkoor*Imatemvene/saksaPPinfinimõp   mu/kunsteesti kPPloodus  
lastekoor*Ilastekoor*
6.c inimõpinfinglise kPPmu/kunst   vene/saksamatemloodusPPteh/käsitöö_kod  pkoor*Ieesti kmatemPPinglise k  pkoor*Iliikuminevene/saksaPPkirjloodus  matemajaluguPPeesti k   
lastekoor*Ilastekoor*
6.d kirjloodusPPmu/kunst   vene/saksaeesti kinglise kPPteh/käsitöö_kod  pkoor*Iajaluguinglise kPPmateminf pkoor*Iliikuminevene/saksaPPmateminimõp   matemeesti kPPloodus   
lastekoor*Ilastekoor*
7.a ajaluguvene/saksaPPinimõpeesti k  lastekoor*IIloodusmatemPPkirj  soome k*eesti kvene/saksamu/kunstPPgeo  lastekoor*inglise kbioPPmatem  pkoor*IIliikumineteh/käsitöö_kodPPinglise ksoome k* 
pkoor*II
7.b matemajaluguPPvene/saksa  lastekoor*IIkirjmatemPPvene/saksainimõp  soome k*geoteh/käsitöö_kodPPeesti k   lastekoor*inglise kloodusPPmu/kunsteesti k pkoor*IIliikuminebioPPinglise ksoome k* 
pkoor*II
7.c liikuminematemPPvene/saksaeesti k lastekoor*IImatemteh/käsitöö_kodPPvene/saksa   soome k*loodusajaluguPPinimõpeesti k  lastekoor*inglise kgeoPPmu/kunst  pkoor*IIkirjbioPPinglise ksoome k* 
pkoor*II
7.d liikuminevene/saksaPPeesti kteh/käsitöö_kodteh/käsitöö_kod lastekoor*IIkirjmatemPPajalugu  soome k*inimõpvene/saksamu/kunstPPeesti k   lastekoor*inglise kmatemPPgeo  pkoor*IIbioloodusPPinglise ksoome k* 
pkoor*II
8.asoome/pr k* vene/saksaliikuminePPeesti kinf lastekoor*IIteh/käsitöö_kodmatemPPinglise k   inglise kvene/saksaPPmatemfüüsikafüüsika lastekoor*ajalugukirjPPmatemgeoinimõp soome/pr k*biomu/kunstPPkeemia  
pkoor*IIpkoor*II
8.bsoome/pr k*matemgeoliikuminePPajaluguinimõp lastekoor*IIinfvene/saksakirjPPinglise k   inglise kfüüsikaPPbiomatem lastekoor*teh/käsitöö_kodeesti kPPkeemia  soome/pr k*vene/saksamu/kunstPPmatem  
pkoor*IIpkoor*II
8.csoome/pr k*infvene/saksamu/kunstPPmateminglise kinglise k lastekoor*IIajalugukeemiaPPmatem   biovene/saksaPPteh/käsitöö_kodgeo lastekoor*inimõpmatemeesti kPPinglise k  soome/pr k*füüsikakirjPPliikumine  
pkoor*IIpkoor*II
8.dsoome/pr k*geomatemmu/kunstPPinimõpinglise kinglise k lastekoor*IImatemvene/saksaajaluguPPkeemia   füüsikabioPPteh/käsitöö_kod  lastekoor*kirjmatemPPinglise kinf soome/pr k*vene/saksaeesti kPPliikumine  
pkoor*IIpkoor*II
9.a geoeesti kPPkeemiabio lastekoor*IIühiskmatemPPeesti kvene/saksa   mu/kunstliikuminePPkirjinglise k lastekoor*matemfüüsikaPPvene/saksateh/käsitöö_kodpkoor*IIajaluguinglise kPPmatem  
pkoor*II
9.b matemfüüsikaPPajalugubio lastekoor*IIgeoeesti kPPmatemsoome k* mu/kunstliikuminePPvene/saksainglise k lastekoor*matemühiskPPkirjteh/käsitöö_kodpkoor*IIkeemiainglise kPPeesti kvene/saksa  
pkoor*II
9.c kirjajaluguPPbioinglise kmu/kunstlastekoor*IIgeoühiskPPmatemsoome k* inglise kmatemPPvene/saksaliikuminelastekoor*keemiamatemPPeesti k  pkoor*IIteh/käsitöö_kodfüüsikaPPeesti kvene/saksa  
pkoor*II
9.d ühiskmatemPPeesti kinglise kmu/kunstlastekoor*IIfüüsikageoPPbiovene/saksasoome k* inglise kkeemiaPPmatemliikuminelastekoor*eesti kajaluguPPvene/saksa  pkoor*IIkirjmatemPPteh/käsitöö_kod  
pkoor*II
9.e kirjühiskPPeesti kmu/kunst geovene/saksaPPmatem   keemialiikuminePPmateminglise k  matemfüüsikaPPinglise kvene/saksa  teh/käsitöö_kodeesti kbioPPajalugu