Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
 
1
2
 
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1.a muusikaüldõpüldõpPPppr*   koor 1.kl*inglise kmuusikaüldõpPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üldõpüldõptantsPPkoor 1.kl*   
1.b üldõptantsüldõpPPppr*   koor 1.kl*üldõpüldõpPPppr*    üldõpmuusikainglise kPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üldõpmuusikaüldõpPPkoor 1.kl*   
1.c üldõpmuusikaüldõpPPppr*   koor 1.kl*muusikatantsüldõpPPppr*    liikumineüldõpPPppr*    üldõpüldõpinglise kPPppr*    üldõpüldõpPPkoor 1.kl*   
1.d üldõpmuusikatantsPPppr*   koor 1.kl*üldõpmuusikaüldõpPPppr*    üldõpüldõpPPppr*    üldõpinglise küldõpPPppr*    üldõpüldõpPPkoor 1.kl*   
2.ab inglise kü/õpiabi_EüldõpPPkoor 2.kl*    üldõp/ujumineüldõpPPüldõp/ujumine   ü/õpiabi_MüldõpüldõpmuusikaPP    koor 2.kl*liikuminemuusikaüldõpPPinglise k    üldõpüldõpPP    
2.c liikumineüldõpüldõpPPkoor 2.kl*    muusikainglise küldõpPP     ü/õpiabi_Mü/õpiabi_EüldõpPPmuusika   koor 2.kl*inglise küldõpüldõpPPujumine   üldõpüldõpPP    
2.d üldõpliikumineüldõpPPkoor 2.kl*    üldõpüldõpmuusikaPPinglise k    ü/õpiabi_MüldõpüldõpPPüldõp   koor 2.kl*ujumineüldõpPP     muusikainglise küldõpPPüldõp   
3.a vene/saksaüldõpliikuminePPüld ... õp    ü/õpiabi_Eüldõpinglise kPP    koor 3.-4.kl*üld ... õpinglise kvene/saksaPPüldõp   muusikaüldõpPPüldõp   koor 3.-4.kl*üldõpüldõpPPüldõp   
pkoor*pkoor*I
3.b vene/saksaüldõpüldõpPPliikumine   ü/õpiabi_Eüldõpinglise kPPüldõp   koor 3.-4.kl*muusikainglise kvene/saksaPPüldõp    üldõpüldõpPPüldõp   koor 3.-4.kl*üldõpüldõpPP    
pkoor*pkoor*I
3.c vene/saksaüldõpüldõpPP     üldõpinglise kPPüldõp   koor 3.-4.kl*üldõpinglise kvene/saksaPPüldõp    üldõpüldõpü/õpiabi_EPPmuusika  koor 3.-4.kl*liikumineüldõpPPüldõp   
pkoor*pkoor*I
4.a eesti kmateminglise kPP     liikumineeesti kPPmatem  koor 3.-4.kl*mateminfeesti kPP    õpiabi_ektantsinglise kmuusikaPPkunst  koor 3.-4.kl*vene/saksaloodusPPeesti k   
pkoor*pkoor*I
4.b  inglise keesti kPPmuusika   matemtantsinfPPtehnoloogiaõp  koor 3.-4.kl*inglise kmatemPP     vene/saksaeesti kPPliikumine  koor 3.-4.kl*eesti kmatemloodusPPkäsitöö_kod  
pkoor*pkoor*I
4.c tantsinglise kmatemPPinf    looduseesti kPPkunst  koor 3.-4.kl*inglise kmatemeesti kPPliikumine  õpiabi_ekvene/saksaeesti kPP    koor 3.-4.kl*matemmuusikaPP    
pkoor*pkoor*I
4.d eesti kinglise kPPtants    eesti kinfmatemPPmuusika  koor 3.-4.kl*eesti kloodusPP     mateminglise kliikuminePPteh/käsitöö_kod  koor 3.-4.kl*vene/saksamatemPP    
pkoor*pkoor*I
5.a inimõpeesti kaj/üPP    lastekoor*Ieesti kinglise kPPmu/kunst  lastekoor*inglise kteh/käsitöö_kodPPmatem   matemtantskirjPPvene/saksa   loodusmatemPPliikumine  
pkoor*IIpkoor*
5.b matemkirjPPinimõptants  lastekoor*Ilooduseesti kPPmu/kunst  lastekoor*aj/üteh/käsitöö_kodPPinglise k    matemliikuminePPvene/saksa   mateminglise kPPeesti k   
pkoor*IIpkoor*
5.c eesti kmu/kunstPPmatem  lastekoor*Iteh/käsitöö_kodloodusPPliikumine  lastekoor* inimõpkirjPPinglise k    eesti kmatemPPvene/saksa   aj/üinglise kPPmatemtants  
pkoor*IIpkoor*
5.d inimõptantsmu/kunstPPmatem   lastekoor*Iteh/käsitöö_kodinglise kPPeesti kloodus  lastekoor*inglise kmatemloodusPPeesti k    matemliikuminePPvene/saksa   matemkirjPPaj/ü  
pkoor*IIpkoor*
6.asoome k*inimõpmatemteh/käsitöö_kodPPinglise k  lastekoor*ImatemajaluguPPloodus  lastekoor*mu/kunstinfloodusPPmatem  soome k*eesti kvene/saksaPPkirj   inglise kliikuminePPvene/saksaeesti k  
pkoor*IIpkoor*
6.bsoome k*matemvene/saksainfeesti kPPinglise k  lastekoor*ImatemloodusinimõpPPvene/saksa  lastekoor*ajaluguloodusPPteh/käsitöö_kod  soome k*kirjmu/kunstPPeesti k   inglise kliikuminePPmatem  
pkoor*IIpkoor*
6.csoome k*eesti kvene/saksamatemPPinimõpinglise kinglise k lastekoor*IkirjliikuminePPvene/saksa  lastekoor*teh/käsitöö_kodeesti kinfPPloodus  soome k*ajalugumu/kunstPPmatem   inglise keesti kmatemPPloodus   
pkoor*IIpkoor*
6.dsoome k*loodusinfmatemPPeesti kinglise kinglise k lastekoor*IajaluguliikuminePPkirj  lastekoor*mu/kunstmateminimõpPPteh/käsitöö_kod  soome k*loodusvene/saksaPPmatem   inglise keesti kPPvene/saksa   
pkoor*IIpkoor*
7.a ajaluguvene/saksainimõpPPkirjsoome/pr k*  inglise kgeoPPeesti k   lastekoor*bioliikuminePPvene/saksaeesti k lastekoor*IImateminglise kPPloodus  soome/pr k*teh/käsitöö_kodmu/kunstPPmatem  
7.b looduseesti kvene/saksaPPgeosoome/pr k*  inglise kteh/käsitöö_kodPPinimõpeesti k  lastekoor*vene/saksaliikuminePPajalugu  lastekoor*IIbioinglise kPPmatem  soome/pr k*kirjmu/kunstPPmatem  
7.c mu/kunstvene/saksaeesti kPPteh/käsitöö_kodsoome/pr k*  biomatemPPinglise k  lastekoor*matemloodusPPvene/saksainimõp lastekoor*IIkirjajaluguPPeesti k   soome/pr k*liikuminegeoPPinglise k  
7.d mu/kunsteesti kvene/saksaPPteh/käsitöö_kodsoome/pr k*  loodusmatemPPinglise k  lastekoor*vene/saksainimõpeesti kPPbio  lastekoor*IIajalugukirjPPgeo  soome/pr k*liikuminematemPPinglise k  
8.a  mateminglise kPPvene/saksaliikumine matemmu/kunstPPkirjsoome k*lastekoor*keemiaajaluguPPbiovene/saksa lastekoor*IIteh/käsitöö_kodinfinimõpPPinglise k   füüsikaeesti kPPmatemgeoPr k*2
8.b infmateminglise kPPfüüsikaliikumine kirjmu/kunstPPgeoinimõpsoome k*lastekoor*eesti kvene/saksamatemPPajalugu  lastekoor*IIkeemiamatemPPinglise k   biovene/saksaPPteh/käsitöö_kodPr k*2
8.c füüsikaliikuminePPbioinimõp  ajalugukeemiaPPinglise ksoome k*lastekoor*eesti kvene/saksamatemPPmu/kunstinf lastekoor*IIteh/käsitöö_kodinglise kPPmatem   kirjvene/saksaPPgeomatemPr k*2
8.d matemgeoliikuminePPvene/saksainf  keemiakirjPPinglise ksoome k*lastekoor*eesti kmatemPPmu/kunstvene/saksa lastekoor*IIbioinglise kPPajalugu   inimõpmatemfüüsikaPPteh/käsitöö_kodPr k*2
8.e kirjinimõpmatemPPfüüsikaliikumine inglise kvene/saksaPPbio  õpiabi_mmatemgeovene/saksaPPmu/kunst   teh/käsitöö_kodeesti kPPmateminf   keemiainglise kPPajalugu  
9.a inglise keesti kkeemiaPPmatemvene/saksapr_soo2h* vene/saksaajaluguPPmatem/m_lisa  lastekoor*liikumineühiskPPeesti kteh/käsitöö_kodlastekoor*IImatemgeoPPfüüsikamu/kunst  bioinglise kPPkirj  
9.b inglise keesti kajaluguPPmatemvene/saksapr_soo2h* vene/saksageoPPmatem/m_lisa  lastekoor*liikuminefüüsikaPPkirjteh/käsitöö_kodlastekoor*IImatemeesti kPPühiskbio  mu/kunstinglise kPPkeemia  
9.c geomatemPPkirjteh/käsitöö_kodpr_soo2h* füüsikavene kPPkeemia  lastekoor*matem/m_lisabioinglise kPPliikumineeesti k lastekoor*IIinglise kmatemPPeesti kvene k  ajaluguühiskPPmu/kunst  
9.d ajalugumatemPPeesti kvene/saksa  vene/saksafüüsikaPPühisk  lastekoor*matem/m_lisaeesti kinglise kPPliikuminebio lastekoor*IIinglise kmatemPPgeoteh/käsitöö_kod  kirjkeemiaPPmu/kunst