Robot ainetunnis

2017/2018. õppeaastal alustasid Taimi Ruusmäe ja Anne Orav Tartu Kivilinna Koolis lõimitud õppe läbi viimist LEGO WeDo 2.0 komplektidega 1.a + 1.b klasside ainetundides. Õppetööks vajalike seadmete hankimiseks saime toetust HITSA "ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor 2017" programmist. Õppetöö käigus tutvusid 1. klasside õpilased LEGO WeDo 2.0 komplektidega ja ehitasid juhendi järgi roboteid. Õpilased õppisid koostama ja kasutama lihtsamaid programme lõimitud õppe läbiviimiseks antud õppekomplektiga. 2017/2018. õppeaastal algas  matemaatika, eesti keele,  ja robootika lõimingu kasutamine ja rakendamine 1. klasside õppetöös.

Lõimitud õppe planeerimisel arvestati I kooliastmes taotletavate pädevustega ning õppe -ja kasvatustöö rõhuasetustega antud vanuseastmes. Lõimitud õppe abil arendati õpilastes järgmisi pädevusi.

 

Õpilane:
1) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega;
2) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada;
3) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada;
4) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates eluvaldkondades;
5) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada;
6) oskab kasutada, koostada lihtsamaid arvutiprogramme ning  koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid;
7) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest;
8) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.

 

Õppe ja kasvatuse rõhuasetustes pöörati erilist tähelepanu sellele, et 1. klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. Lõimitud õppe kaudu pööratakse erilist tähelepanu õpilase:

  1. positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;
  2. õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;
  3. eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;
  4. põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel.

 

Käsitletavate õppeainete raames lähtuti 1. klassi temaatikast ja osaoskustest (lugemine, kirjutamine, suuline eneseväljendus, arvutamine, matemaatilise teksti koostamine, silma ja käe koostöö, tähelepanu ja taju arendamine). Lõimitud õppetöö toimus alates esimesest oktoobrist, sest lapsed tulid alles 1. septembril esimest korda kooli ja pidid üksteist tundma õppida, et oleks võimalik paaristööd ja rühmatööd teha. Õpilased pidid omandama ka teatud töövõtted enne lõimitud õppe kasutusele võtmist. Õpilased töötasid paarides ja mõnikord ka rühmades ning kasutasid lisaks LEGO WeDo 2.0 komplektidele sülearvuteid programmide koostamiseks. Kindlasti jätkub robootikaga lõimitud õpe antud klassides, vaatamata sellele, et iga tunnikava läbimine võtab roboti ehitamisest alates kuni tundide eesmärkide täitmiseni peaaegu kolm kuni neli õppetundi päevas. Õpilastel on olnud igas kuus üks kuni kaks robootikaga lõimitud õppepäeva.

 

Järgnevalt on välja toodud nende tundide tegevuskavad, mida 1.a + 1.b klasside lapsed on läbinud.

Matemaatika ja robootika

Eesti keel ja robootika

 

Lisaks Õppeülesanded „Roboämblikuga“, mille abil õpilased õpivad eesti keelt, matemaatikat ja arendavad loovust, tähelepanu ja seoste loomist.
Tööks roboämblikuga saavad õpilased juhendi, mille järgi ehitavad ämbliku.

Ämbliku ehitusjuhend

Seejärel saavad õpilased õpetajalt programmide näidised õppeülesannete täitmiseks.

Õpilased koostavad enda sülearvutis näidise abil programmi ja asetavad ämbliku õppematile.


Õppemati allalaadimine (A3 formaadis, neljaosaline poster)

Õppematiga koos on ka tööjuhend, millelt saavad lapsed lugeda, et mida on vaja teha. 

Roboämbliku tööjuhend

Õppemati kõrval on ülesannete kaardid.