Viimati muudetud: 05.09.2023

meie inimesed
pusad
koolimaja

Kool alustas tööd üldkeskharidust andva asutusena 1985. aastal Tartu 16. Keskkooli nime all. 1997. aastal nimetati kool Tartu Kivilinna Gümnaasiumiks. Aastatel 2004 - 2014 tegutses kool kahes hoones, ühes olid 1.– 7. klassid ja teises 8. – 9. klassid ning gümnaasium. 2014. aasta 1. augustist jätkab kool tööd põhiharidust andva asutusena. Kool kannab nime Tartu Kivilinna Kool ja tegutseb ühes õppehoones.

Alates 2012/2013. õa on koolis vähenenud paralleelide arv. Kuni selle ajani oli kõiki paralleele viis (1. klassist gümnaasiumi viimase aastani). Seoses koolivõrgu ümber-korraldamisega Tartu linnas otsustati muuta kool nelja paralleeliga põhikooliks. Seoses sellega võeti alates 2012. a 1. septembrist vastu senise viie asemel neli 1. klassi. Sellega algas kooli järk-järguline väiksemaks muutumine. Aastaks 2017 on nelja paralleeliga klassid I ja II kooliastmes.

Põhikooli osas oli 2013/14. õppeaastani alustanud klassidel oma suunad: loodusklass, inglise keele klass, spordiklass. 2014/2015. õppeaastast alates toimub Tartu linnas 1. klassidesse vastuvõtt e-keskkonna ARNO kaudu ja enam suundadesse jaotust ei toimu.

Tartu Kivilinna Kool teeb aktiivselt koostööd erinevate huvigruppidega: lapsevanemad, õpilasesindus ja teised partnerid, näiteks on meie heaks koostööpartneriks Tartu Ülikool (oleme pedagoogilise praktika baasiks alates 1994. aastast, 2013. aastast TÜ innovatsioonikool), meil on sõpruskool Soomes Ikaalises, kellega koostöös toimuvad iga-aastased õpilasvahetused.
 

MEIE KOOLI ERIPÄRA JA VÄÄRTUSED

Kooli logo elemendid kajastavad kooli väärtusi.
 

  • Kolme kroonlehega rukkilille kontuur sümboliseerib rahvuslikkust ja isamaalisust.
  • Logo keskel on neljast kaarest ja nende keskel ümara täpiga südamik, mis on inspiratsiooni saanud kooli väärtuste kaheksakanna keskmisest osast, kus see sümboliseerib hoolivust.
  • Logo alumises osas on kujutatud raamat, mis on tarkuse ja hariduse sümbol.
kaheksakand

Tartu Kivilinna Kooli põhiväärtusi kajastab VÄÄRTUSTE KAHEKSAKAND

Kivilinna kooli väärtuste väljendajaks on valitud kaheksakand, mida eesti rahvuslikus sümboolikas teatakse ka õnnetähe nime all. Kaheksakand sümboliseerib tulevikku suunatud edasiviivat jõudu. Kaheksakanna keskmes on üldinimlik alusväärtus hoolivus. Kiirtel on väljatoodud teised meile väga olulised väärtused, mille arendamisega koolis tegeletakse igal tasandil: ausus ja usaldus, austus ja lugupidamine, vastutus ja koostöö, isamaalisus ja rahvuslikkus.

Süsteemselt väärtuskasvatusega tegelemise eest tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie kooli tiitlitega "Hea kooli ekspert 2017" ja "Väärtuskasvatuse kool 2017". Tunnustuse pälvisime aktiivse koolipere kaasamise, heade suhete, meeskonnatöö väärtustamise, süsteemse ja mõtestatud eneseanalüüsi ning pikaajalise, sisuka ja tulemusliku väärtusarenduse eest.

pilt_opifookus

Tartu Kivilinna Koolis õpetatakse riikliku õppekava alusel, õppeperioode on viis, kokkuvõttev hindamine toimub kaks korda õppeaastas.

Peamised märksõnad, millele õpiprotsessis Kivilinna koolis keskendutakse, on tervis ja liikumine, lai silmaring, enesehindamine, koostöine õppimine, ennastjuhtiv õpilane, tehnoloogia, e-õpe ja kriitiline mõtlemine.

Tartu Kivilinna Koolis kasvab õpilane ennast juhtivaks, koostöiseks ja loovaks nooreks inimeseks, kes tegutseb julgelt ja pädevalt tehnoloogiast läbi põimunud ning kiirelt arenevas maailmas.

Tartu Kivilinna Koolis on avatud, innovaatiline, erinevaid valikuid pakkuv ja hooliv keskkond, mis toetab õpilase kujunemist elus edukalt toimetulevaks, laia silmaringiga, ennast ja teisi väärtustavaks inimeseks.

Tartu Kivilinna Kool – õppiv, arenev ja loov

 

Arendussuunad 2023-2026